Client: Ajuntament de Mataró | Localitat: Mataró | Any d'inici: 2005 | Any de finalització: 2009 | Superfície: 6.258,23m2

 

Projecte i Obra:

  • Fase I 2005-2006
  • Fase II 2008-2009

S’ha realitzat l’arranjament del Passatge Pau Claris en dues Fases; la primera del Camí del Mig i Alarona ; la segona del carrer Alarona fins Ciutat Freta organitzant les diferents zones d’aquest espai, zones de recorregut de vianants, àrees de descans, de jocs i millorar els accessos del Passatge des de qualsevol punt.

 

Per això s’ha optat per mantenir la totalitat de l’arbrat existent, traient només alguna arbre de manera puntual en el cas de no estar en bon estat. S’ha realitzat una jardinera lineal dividia en parts degut a la gran longitud des passatge  creant una zona més dinàmica, de circulació de pas de vianants i a la segona Fase també de pas de vehicles. L’altra banda, mes estàtica, pel descans, la lectura i l’espera dels fills del Col·legi Camí del Mig, excepte a la zona que toca al carrer Alarona on situarem un espai pavimentat multi ús.

 

Bàsicament es tracta de prolongar la secció del Passatge ja executada l’any 2005 a la zona del carrer del Camí del Mig cap al carrer Alarona, ampliant les mides de secció però mantenint l’estructura de la mateixa.

 

Les dues jardineres centrals de 20x3 m es realitzaran amb travesses de fusta de 20x12 cm de secció tractades a l’autoclau, aquest projecte no contempla l’execució de les dues jardineres centrals ni la seva jardineria que aniran a càrrec del Servei de Manteniment, però si l’execució de la fonamentació que les sustenta i les dues rampes de formigó accessibles que es situen entre elles.

 

A la banda Est de les jardineres centrals, zona que limita lateralment amb el centre públic d’educació secundaria Pla d’en Boet, es deixa la mateixa configuració d’arbrat existent per a crear una zona de passeig i la banda del centre de secundaria es resol amb una vorera de formigó colorejat que fa de límit de la zona de passeig i d’uns parterres vegetals que fan de límit amb el centre i que ajuden a donar color i privacitat al mateix.

La franja de passeig disposa 3 zones lliures; - la primera a tocar amb el carrer Alarona serveix com un gran catifa d’entrada des del carrer al passeig es resol amb una catifa de peces prefabricades de Tohro ampliant la superfície de vorera que hi ha a l’actualitat, es realitza també una nova entrada al mur existent, a partir d’aquí es realitza una rampa amb el mateix paviment de sauló que salva el desnivell des del carrer fins al nivell definitiu de parc, aquest desprès discorre amb un pendent suau fins al final del passeig, el sauló s’anirà subjectant amb peces de vorada de formigó prefabricat.

- la segona (en el centre es col·loquen activitats per tot tipus de gent, incorporant un joc de la casa “bdu” o similar, una gran roda per a totes les edats i unes taules de ping.-pong i la última zona a tocar amb el carrer Ciutat Freta, on actualment hi ha una font, es manté la mateixa i es deixa com una zona de descans i lectura.

Finalment hi ha una última zona situada entre el carrer Alarona i el límit del pati del centre de secundaria que per la seva ubicació fa viable la col·locació d’una zona de jocs infantils tancada, en ésser una zona amb pendent es creen dues plataformes,  una plana per a la ubicació dels i diversos jocs infantils de la casa “bdu” o similar i la superior per seure i descans, entre elles es crea una zona de bancs per a la zona infantil.

 

Limitant la zona pavimentada amb la tanca del carrer Ciutat Freta situem una gran jardinera també de travesses de fusta tractades amb autoclau i amb plantació de vàries espècies vegetals que fan de filtre amb el carrer i la zona de descans. Per últim en aquesta zona es

pavimentarà amb peces de formigó l’accés lateral al Passatge des del carrer Alarona.

 

Jodar Garcia Arquitectes © Creat per Perception